logo
Szeretnéd az új verziót kipróbálni? Katt a gombra jobbra! Letöltés
Letöltés

A Budapesti Menetrend egy kö­zel 180 000 ak­tív fel­hasz­ná­ló­val ren­del­ke­ző al­kal­ma­zás, a­mely több, mint 3 é­ve el­ér­he­tő Android plat­for­mon. A fo­lya­ma­tos fej­lesz­tés­nek kö­szön­he­tő­en nap­ja­ink­ban is az e­gyik leg­si­ke­re­sebb he­lyi me­net­rend al­kal­ma­zás. A 2.0 ver­zi­ó egy ú­jabb mér­föld­kő az al­kal­ma­zás tör­té­ne­té­ben, szá­mos ú­jí­tás­sal, kor­sze­rű­sí­tés­sel, és fo­ko­za­to­san meg­új­u­ló ar­cu­lat­tal.